PAZ vzw

Over PAZ

Samenwerking met het Zuiden

Onze visie

  • PAZ wil een bijdrage leveren voor een meer rechtvaardige en solidaire wereld en vertrekt hiervoor vanuit een fundamenteel respect voor de eigenheid van  mensen en gemeenschappen, cultuur en religie, organisaties en acties.
  • PAZ is werkzaam in de Sundarban in de Golf van Bengalen, ten zuiden van Kolkata. Het is een zeer ontoegankelijk gebied, een van de armste regio’s in India. Er wonen ongeveer 9 miljoen mensen, verspreid over 52 eilanden.
  • PAZ opteert voor een partnerwerking met het Zuiden en werkt samen met erkende niet-gouvernementele organisaties. Een gelijkwaardig partnership en de realisatie van de volledige autonomie voor de partners zijn hierbij uitgangspunt én doelstelling.
  • PAZ geeft, zonder uitsluiting van welke doelgroep of thematiek ook prioriteit aan de uitbouw van een kwalitatieve basisgezondheidszorg en medische preventie, educatie en basisvorming. De strijd tegen kinderarbeid en childtraffic zijn eveneens bijzondere aandachtspunten.
  • PAZ geeft deze samenwerkingsverbanden concreet gestalte door financiële en logistieke ondersteuning, advies, consultancy en uitwisselingsprogramma’s.

Indische partners van PAZ

PAZ heeft sinds het begin van haar werking in India samengewerkt met verschillende Indische NGO’s  en non-profitorganisaties. De meest intensieve en duurzame samenwerking mochten we ondervinden van volgende partners:

SSDC - SUNDARBAN SOCIAL DEVELOPMENT CENTRE

SSDC, een niet-gouvernementele non-profit organisatie, opgericht in 1986 werkt in de Sundarban. Basisgezondheidszorg, onderwijs en gemeenschapsvorming zijn  de werkterreinen. Ook de strijd tegen kinderarbeid en child traffic behoort tot de kernopdracht. PAZ en SSDC zijn partners sinds 2004. 
Een oogkliniek, een kinderziekenhuis en een clinic boat zijn de belangrijkste projecten. 

Parallel en ondersteunend zijn er verschillende initiatieven met betrekking tot hygiëne, voeding, gemeenschapsopbouw en onderwijs. Zo bestaat er onder meer een “bookbank” ten behoeve van de allerarmsten, om het onderwijs te stimuleren en de “outdrop” te beperken.

Gedwongen door de zeer moeilijke weersomstandigheden heeft SSDC ook een volledige programma noodhulp. Zij stimuleren en begeleiden zelfhulp-, spaar- en jongerengroepen. Het child parliament en microfinanciering zijn hiervan zeer goede voorbeelden.
 

SSDC wordt geleid door Gopal Pramanik, president & Bhakta Prasad Purkait, general secretary.

Meer info over SSDC kan je vinden op: www.ssdcindia.org.in

SSDC - SUNDARBAN SOCIAL DEVELOPMENT CENTRE

WBVHA - WEST BENGAL VOLUNTARY HEALTH ASSOCIATION

In 1974 werd WBVHA - West Bengal Voluntary Health Association in India geregistreerd als sociale organisatie. WBVHA streeft naar een samenleving waarin iedereen toegang heeft tot betaalbare gezondheidszorg van goede kwaliteit, bij voorrang de meest kwetsbare bevolkingsgroepen.

WBVHA heeft de afgelopen decennia nauw samengewerkt met nationale en internationale belanghebbenden, diverse overheidsdiensten en gemeenschapsplatforms.

Het doel van WBVHA is de gezondheid van de gemeenschap te handhaven en te bevorderen. Het begrip gemeenschapsparticipatie en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen vormen de leidraad voor alle programma's.

In 2024 zal WBVHA 50 jaar bestaan. Vanaf het ontstaan tot nu, is de familie van WBVHA aanzienlijk gegroeid en kunnen zij rekenen op toegewijde en competente medewerkers.
 

WBVHA wordt geleid door D.P. Poddar - executive director.

Meer info over WBVHA kan je vinden op: www.wbvha.co.in

over paz vzw

PAZ ... een verhaal van solidariteit en duurzaamheid

1994

Een lang gekoesterde droom wordt werkelijkheid

In 1989 wordt een lang gekoesterde droom werkelijkheid: een eerste keer naar India. Een onuitwisbare kennismaking met een andere cultuur, andere leefwijzen, andere religies, een bezoek aan zuster Jeanne Devos…

In 1994 vertrekt Bart Massart voor een derde keer richting India. Het wordt een beklijvende confrontatie met armoede, ongelijkheid, uitsluiting, mensonwaardige en onterende omstandigheden. Mensen, levend in de slums van Kolkata, overlevend op de grootste vuilnisbelt in Kolkata. Kinderen, 12 uur aan ’t werk in de meest penibele en onhygiënische omstandigheden, “battery-children in bounded labour”.

Het begin van een duurzaam engagement: “Satyagraha, de kracht van waarheid en liefde. Actief en geweldloos werken aan rechtvaardigheid”.

2004

Eerste contact met SSDC – Sundarban Social Development Centre

Op vraag van Arnout Raskin, oprichter van de Mobil School, brengt Bart een bezoek aan SSDC in de Sundarban ten zuiden van Kolkata, in de Golf van Bengalen. SSDC is een Indische niet-gouvernementele organisatie, actief op het vlak van basisgezondheidszorg, educatie en child traffic. De eerste contacten waren uitnodigend en boeiend, de noden en behoeften enorm, de zienswijzen liepen parallel en complementair. Wordt vervolgd … PAZ – Partners Zonder Grenzen ziet het levenslicht!

2005

Basic health care for mother and child

SSDC & PAZ geven prioritair aandacht aan “basic healt care for mother and child”. Naast het veldwerk in de dorpen is er de materniteit met een capaciteit van 30 bedden. Meer dan 800 bevallingen per jaar, een medische en sociale begeleiding voor duizenden moeders en kinderen. De materniteit, een klein onafgewerkt gebouw, beperkt tot de gelijkvloerse verdieping. PAZ financiert het vervolg: een gebouw met 2 verdiepingen, met een aanbod van 50 bedden.

2007

Bookbank

Vele kinderen kunnen niet naar de school. Het geld ontbreekt om boeken en schoolbenodigdheden te kopen. Om de kansen te vermeerderen en “outdrop” te verminderen, neemt het Child Parliament het initiatief om een bookbank op te richten en de boeken ter beschikking te stellen van de allerarmsten. PAZ sponsort de bookbank.

2008

Van materniteit tot “specialized unit for malnutricion”

De concurrentie van goed gefinancierde privé initiatieven maakt een financieel verantwoorde exploitatie van de materniteit onmogelijk. Maar de nood in de Sundarban is zeer groot. “Malnutrition” vooral bij kinderen is een van de grootste problemen. De materniteit wordt “specialized unit for malnutrition”. Zwaar ondervoede kinderen tot 5 jaar en de moeders kunnen participeren aan een residentieel programma van 21 dagen.

2011

Clinic boat

De Sundarban is arm en ontoegankelijk, heeft weinig transportmogelijkheden en het gezondheidsaanbod is erg beperkt. Met de patiënt naar de arts is voor velen een onoverbrugbaar en onbetaalbaar probleem. Waarom dan niet met de arts naar de patiënt ? Een tweedehands boot hersteld en aangepast, maakt op 11 juli 2012 de maiden-trip naar een van de eilanden … meer dan 200 consultaties op één dag. Ambulante gezondheidszorg: levensnoodzakelijk.

2011

Sundarban Comprehensive Eye Care

Ongeveer 1,2 % van de bevolking is blind of heeft een verhoogd risico op blindheid. De kleine oogkliniek beantwoordt niet meer aan de verwachtingen. PAZ start met de uitbreiding en de vernieuwing van het bestaande gebouw, zodat de capaciteit kan groeien van 6.000 naar 10.000 operaties per jaar.

2013

Amar Jyoti

Father Amal, priester van het bisdom Varanasi, bekommert zich vooral om de schrijnende armoede in zijn thuisstaat Uttar Pradesh. Hij stond aan het hoofd van verschillende scholen en startte in 2013 een school met internaat voor blinde kinderen. “Amar Jyoti - Mijn Licht" begeleidt kinderen naar een grotere zelfstandigheid. Bijdragen voor de werkingskosten zijn meer dan welkom.

2014

Synergy Mission School

In Murshidabad is de armoede schrijnend. Onderwijs en vorming zijn er onvoldoende en de meeste mensen kunnen de schoolkosten niet betalen.
Daarom nam D.P. Poddar - executive director of WBVHA - in 2011 het initiatief om in Lalgola te starten met een basisschool. In 2017 is het een primary school met 145 kinderen, een staf van 15 leerkrachten en begeleiders, gespreid over een kleuterschool en 4 jaar lager onderwijs. Ook hier levert PAZ een levensnoodzakelijke bijdrage in de werkingskosten.

2014

PAZ & SSDC, 10 jaar solidariteit

2017

Namkhana

Bij schenking verwerft SSDC een eigendom – landbouwgrond en een te renoveren gebouw – op een van de vele eilanden. Er zijn verschillende mogelijkheden: health and care centre, education, training, agriculture, fish farm and cattle. We starten met health and care.

2017

Girl Child Protection

Early marriage, child traffic, child labour and domestic work zijn permanent aanwezige vormen van child abuse. SSDC is permanent aanwezig op het terrein om mensen bewust te maken, te informeren en te begeleiden. Acties worden ondernomen, de overheid wordt aangesproken. Omdat de bestaande financiering werd beëindigd, neemt PAZ de personeelskost over.

2017

AFD - Academics For Development

De wereld ontdekken, grenzen doorbreken, grenzen verleggen en samen werken aan solidariteit … voor de eerste keer werkt PAZ samen met studenten van AFD - Academics For Development van de KULeuven. Gedurende een jaar werken we samen aan de voorbereiding van een concreet project, voorgesteld door SSDC. In juli - na het academiejaar - vertrekken we voor 6 weken naar de Sundarban om het project uit te werken. Het zijn boeiende en verrijkende weken.

2019

Eye Hospital

De werking van het eye hospital breidt uit: meer patiënten, meer operaties … Er is nood aan vernieuwing, specialisatie en optimalisatie.
PAZ is een belangrijke co-financier van het nieuw operatiekwartier met nieuw meubilair en nieuwe apparatuur.
Meer dan 8.000 operaties per jaar met de medewerking van o.m. 5 artsen, 48 verpleegkundigen en 29 optometristen.

Een team AFD - studenten werkt aan de automatisatie van de patiëntenregistratie.

2020-2021

Gedwongen "thuisarrest" ...

Gedwongen “thuisarrest” … COVID 19 verstoort en verlamt de wereld. Onze partners bezoeken is niet toegelaten. Maar we blijven solidair verbonden door noodhulp en de financiering van o.m. Girl Child Protection, Book bank en clinic boat.

In 2021 starten we met OPD - Dermatology, een Open Patient Departement voor mensen met huidziekten. Elke zaterdag komen 50 tot 70 personen op consultatie. PAZ financiert de werkingskosten met een bedrag van 10.000 €.

2022

De grenzen worden opnieuw geopend

De grenzen worden opnieuw geopend. We kunnen weer op partner-bezoek. Het is alsof er geen problemen en beperkingen waren. De campus van SSDC werd uitbreid, de activiteiten namen toe en de organisatie werd en wordt geoptimaliseerd.

“Helpen is zorgen voor zelfstandigheid, voor duurzaamheid door jezelf overbodig te maken.”

Maar niet alle projecten kunnen zelfbedruipend zijn, zoals onder meer de clinic boat. Je kan de patiënten nooit de kostprijs van de consultaties laten betalen. We moeten dus op zoek naar IGP - Income Generating Projects.
Het voorstel van SSDC is de realisatie van één groot project: a community hall.

De hal zou ter beschikking worden gesteld van de lokale en regionale bevolking, organisaties, instellingen, scholen en bedrijven en dit voor de organisatie van huwelijks- en familiefeesten, voor vergaderingen en seminaries, voor voorstellingen en feesten, voor jongeren, volwassenen en ouderen en organisaties.
Er zijn bestaande voorzieningen en voordelen, zodat een aantal investeringen niet meer gedaan hoeven te worden: de grond is eigendom van SSDC en ligt aan de straatkant. Allerlei voorzieningen zoals elektriciteit en water zijn reeds aanwezig door het bestaan van het ziekenhuis en de administratieve gebouwen. Er wordt dus niet gestart vanaf nul.

2023

“We zullen doorgaan” …

Optimaliseren … verder bouwen aan continuïteit, zelfredzaamheid, duurzaamheid ...

PAZ - Partners Zonder Grenzen
PAZ stands for partners without boundaries and serves the purpose of increasing justice and solidarity in the world.

Contact


Nieuwsbrief


Blijf je graag op de hoogte van de activiteiten van PAZ?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.